Publications
  • 73.Yuelu Zhu, Feng Chen, Donghui Cheng, Ying Chen, Xinyang Zhao, Wei Wei, Yi Lu,* and Jing Zhao*.Rhodium(III)-Catalyzed Alkenyl C−H Functionalization to Dienes and Allenes.Org. Lett. 2020, 22, 8786−8790|https://dx.doi.org/10.1021/acs.orglett.0c03126
  • 72.Yun Xu, Jianbin Mo, Wei Wei* & Jing Zhao*.Oxidized Black Phosphorus Nanosheets as an Inorganic Antiresorptive Agent. CCS Chem. 2020, 2, 1105–1115|https://doi.org/10.31635/ccschem.020.202000212
  • 71.Xiuxiu Wang, Yi Hu, Jianbin Mo, Jingyi Zhang, Zhenzhen Wang, Wei Wei, Huanlin Li, Yun Xu, Jing Ma, Jing Zhao*, Zhong Jin*, Zijian Guo*. Arsenene: A Potential Therapeutic Agent for Acute Promyelocytic Leukaemia Cells by Acting on Nuclear Proteins.Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 2–1.|DOI:10.1002/anie.201913675
  • 70.Xin Wang, Chenke Shi, Jianbin Mo, Yun Xu, Wei Wei*, Jing Zhao*. An Inorganic Biopolymer Polyphosphate Controls Positively Charged Protein Phase Transitions. Angew.Chem. Int. Ed. 2020, 59,2679–2683.|DOI:10.1002/anie.201913833
  • 69.Jianbin Mo, Yun Xu, Xiuxiu Wang, Wei Wei* and Jing Zhao*.Exploiting the protein corona: coating of black phosphorus nanosheets enables macrophage polarization via calcium influx.Nanoscale, 2020,12, 1742-1748.|DOI: 10.1039/c9nr08570j
  • 68.Yuelu Zhu, Feng Chen,Xinyang Zhao,Dingyuan Yan,Wanxiong Yong,and Jing Zhao*.Cobalt(III)-Catalyzed Intermolecular Carboamination of Propiolates and Bicyclic Alkenes via Non-Annulative Redox-Neutral Coupling.Org. Lett.2019,21,5884−5888.|DOI:10.1021/acs.orglett.9b02016
  • 67.Xiuxiu Wang, Jingyi Zhang, Xinyang Zhao, Wei Wei* and Jing Zhao*.Imaging and proteomic study of a clickable iridium complex.Metallomics, 2019, 11, 1344--1352.|DOI:10.1039/C9MT00134D
  • 66.Dingyuan Yan, Guoqiang Wang, Feng Xiong, Wei-Yin Sun, Zhuangzhi Shi,Yi Lu*, Shuhua Li* & Jing Zhao*. A selenium-catalysed para-amination of phenols. Nat Commun 9, 4293 (2018). https://doi.org/10.1038/s41467-018-06763-4
  • 65.Jianbin Mo, Qingyun Xie, Wei Wei, Jing Zhao*,"Revealing the immune perturbation of black phosphorus nanomaterials to macrophages by understanding the protein corona".Nature Communications. 2018 9:2480 | DOI: 10.1038/s41467-018-04873-7
  • 64.Wei Wei,Peiqing Sun,Zhen Li,Kuisong Song,Wenyin Su,Bao Wang,Yangzhong Liu,Jing Zhao*."A surface-display biohybrid approach to light-driven hydrogen production in air".Sci. Adv. 2018;4: eaap9253.