Publications
  • 79. Xiao-Mei Cheng, Yuming Gu, Xiao-Yu Zhang, Xiao-Yao Dao, Shi-Qing Wang, Jing Ma*, Jing Zhao* and Wei-Yin Sun*, Crystallographic facet heterojunction of MIL-125-NH2(Ti) for carbon dioxide photoreduction, Applied Catalysis B: Environmental, 2021, 298, 120542. (IF = 19.509)
  • 78.Xiao-Mei Cheng, Xiao-Yao Dao, Shi-Qing Wang, Jing Zhao* and Wei-Yin Sun*, Enhanced photocatalytic CO2 reduction activity over NH2-MIL-125(Ti) by facet regulation, ACS Catalysis, 2021, 11, 650-658. (IF = 13.084)
  • 77.Wang, X.; Chen, F.; Zhang, J.; Sun, J.; Zhao, X.; Zhu, Y.; Wei, W.*; Zhao, J.*; and Guo,Z.*A ferroptosis-inducing iridium(III) complex. SCIENCE CHINA Chemistry.2020, 63 (1),:65-72.
  • 76.Jianbin Mo , Yun Xu, Longqian Zhu, Wei Wei* and Jing Zhao*.A Cysteine-Mediated Synthesis of Red Phosphorus Nanosheets. Angew. Chem. Int. Ed. 10.1002/anie.202101486
  • 75.Miaomiao Han, Longqian Zhu, Jianbin Mo, Wei Wei, Biao Yuan, Jing Zhao,* and Chongjiang Cao*.Protein Corona and Immune Responses of Borophene: A Comparison of Nanosheet−Plasma Interface with Graphene and Phosphorene. ACS Appl. Bio Mater. 2020, 3, 4220−4229.
  • 74.Xuling Xue, Chenggen Qian, Qin Tao, Yuanxin Dai, Mengdi Lv, Jingwen Dong, Zhi Su, Yong Qian, Jing Zhao*, Hongke Liu*, Zijian Guo*.Using bioorthogonally catalyzed lethality strategy to generate mitochondria-targeting antitumor metallodrugs in vitro and in vivo. National Science Review 2020 , nwaa286, https://doi.org/10.1093/nsr/nwaa286
  • 73.Yuelu Zhu, Feng Chen, Donghui Cheng, Ying Chen, Xinyang Zhao, Wei Wei, Yi Lu,* and Jing Zhao*.Rhodium(III)-Catalyzed Alkenyl C−H Functionalization to Dienes and Allenes.Org. Lett. 2020, 22, 8786−8790|https://dx.doi.org/10.1021/acs.orglett.0c03126
  • 72.Yun Xu, Jianbin Mo, Wei Wei* & Jing Zhao*.Oxidized Black Phosphorus Nanosheets as an Inorganic Antiresorptive Agent. CCS Chem. 2020, 2, 1105–1115|https://doi.org/10.31635/ccschem.020.202000212
  • 71.Xiuxiu Wang, Yi Hu, Jianbin Mo, Jingyi Zhang, Zhenzhen Wang, Wei Wei, Huanlin Li, Yun Xu, Jing Ma, Jing Zhao*, Zhong Jin*, Zijian Guo*. Arsenene: A Potential Therapeutic Agent for Acute Promyelocytic Leukaemia Cells by Acting on Nuclear Proteins.Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 2–1.|DOI:10.1002/anie.201913675
  • 70.Xin Wang, Chenke Shi, Jianbin Mo, Yun Xu, Wei Wei*, Jing Zhao*. An Inorganic Biopolymer Polyphosphate Controls Positively Charged Protein Phase Transitions. Angew.Chem. Int. Ed. 2020, 59,2679–2683.|DOI:10.1002/anie.201913833