Publications
  • 69.Jianbin Mo, Yun Xu, Xiuxiu Wang, Wei Wei* and Jing Zhao*.Exploiting the protein corona: coating of black phosphorus nanosheets enables macrophage polarization via calcium influx.Nanoscale, 2020,12, 1742-1748.|DOI: 10.1039/c9nr08570j
  • 68.Yuelu Zhu, Feng Chen,Xinyang Zhao,Dingyuan Yan,Wanxiong Yong,and Jing Zhao*.Cobalt(III)-Catalyzed Intermolecular Carboamination of Propiolates and Bicyclic Alkenes via Non-Annulative Redox-Neutral Coupling.Org. Lett.2019,21,5884−5888.|DOI:10.1021/acs.orglett.9b02016
  • 67.Xiuxiu Wang, Jingyi Zhang, Xinyang Zhao, Wei Wei* and Jing Zhao*.Imaging and proteomic study of a clickable iridium complex.Metallomics, 2019, 11, 1344--1352.|DOI:10.1039/C9MT00134D
  • 66.Dingyuan Yan, Guoqiang Wang, Feng Xiong, Wei-Yin Sun, Zhuangzhi Shi,Yi Lu*, Shuhua Li* & Jing Zhao*. A selenium-catalysed para-amination of phenols. Nat Commun 9, 4293 (2018). https://doi.org/10.1038/s41467-018-06763-4
  • 65.Jianbin Mo, Qingyun Xie, Wei Wei, Jing Zhao*,"Revealing the immune perturbation of black phosphorus nanomaterials to macrophages by understanding the protein corona".Nature Communications. 2018 9:2480 | DOI: 10.1038/s41467-018-04873-7
  • 64.Wei Wei,Peiqing Sun,Zhen Li,Kuisong Song,Wenyin Su,Bao Wang,Yangzhong Liu,Jing Zhao*."A surface-display biohybrid approach to light-driven hydrogen production in air".Sci. Adv. 2018;4: eaap9253.
  • 63.Xiuxiu Wang, Mingli Zhu, Fei Gao, Wei Wei, Yong Qian, Hong-Ke Liu,?, Jing Zhao,? ."Imaging of a clickable anticancer iridium catalyst", Journal of Inorganic Biochemistry 180 (2018) 179–185.
  • 62.Xiong,F.; Lu,L.; Sun,T.-Y.; Wu,Q.; Yan,D.-Y.; Chen,Y.; Zhang,X.-H.; Wei,W.; Lu,Y.; Sun,W.-Y.; Li,J.-J.; Zhao,J.* “A bioinspired and biocompatible ortho-sulfiliminyl phenol synthesis” , Nature Commun.2017. DOI: 10.1038/ncomms15912.
  • 61.Wu,Q.; Yan,D.-Y; Chen,Y.; Wang,T.; Xiong,F.; Wei,W.; Lu,Y.; Sun,W.-Y.; Li,J.-J.; Zhao,J.* “A redox-neutral catechol synthesis”, Nature Commun.2017. DOI: 10.1038/ncomms14227.
  • 60. Wu, Q.; Chen, Y.; Yan, D.; Zhang, M.; Lu, Y.; Sun, W.-Y.; Zhao, J.*, “Unified synthesis of mono/bis-arylated phenols via RhIII-catalyzed dehydrogenative coupling”. Chem. Sci. 2016.