Publications
 • 92.Lu Zhu, Wenjing Du, Yanrong Li*, Ding Li, Wei Wei*, Jing Zhao*, and Xiuxiu Wang*.Chiral SPINOL-Based Pt(II) Metallacycles For Immunogenic Cell Death.Inorg. Chem. 2023
 • 91.Li X*, Wang Z, Hao X, Zhang J, Zhao X, Yao Y, Wei W, Cai R, He C, Duan C*, Guo Z, Zhao J*, Wang X*. Optically Pure Double-Stranded Dinuclear Ir(III) Metallohelices Enabled Chirality-Induced Photodynamic Responses. J Am Chem Soc. 2023 Jun 27. doi: 10.1021/jacs.3c03310.
 • 90.Xue Wu, Ding Li, Lei Xu, Yu-Fei Jiang, Yue Zhao* and Jing Zhao*. Construction of Cd (ii)-based metal–organic frameworks incorporating SiF 6 2− as fluorescence sensors for arginine. CrystEngComm, 2023, 25(21): 3222-3228.
 • 89.Jingyi Zhang, Yue Qin, Zhicheng Wang, Wei Zhang, Shengjin Liu, Wei Wei*, Xiuxiu Wang*, Jing Zhao* Ferroptosis-inducing Inorganic Arsenic (II) Sulfide Nanocrystals Enhance Immune Activation. Nano Research, 2023, https://doi.org/10.1007/s12274-023-5617-y
 • 88.Sun P, Li K, Liu X, Wang J, Qiu X, Wei W, Zhao J. Peptide-mediated Aqueous Synthesis of NIR-II Emitting Ag2 S Quantum Dots for Rapid Photocatalytic Bacteria Disinfection. Angew Chem Int Ed Engl. 2023 Feb 11:e202300085. doi: 10.1002/anie.202300085. Epub ahead of print.
 • 87.Zhang X, Wang J, Juan Y, Yang H, Wei W, Zhao J. A novel fluorescence method for detection of phosphate anions based on porphyrin metalation. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. 2022 Jun 5;274:121136.
 • 86.Xinyang Zhao,‡ Jingyi Zhang,‡ Wei Zhang, Zijian Guo, Wei Wei,* Xiuxiu Wang* and Jing Zhao*.A chiral fluorescent Ir(III) complex that targets the GPX4 and ErbB pathways to induce cellular ferroptosis.Chemical Science.2023.DOI: 10.1039/d2sc06171f
 • 85.Jing Wang, Yucheng Tao, Yewen Juan, Hang Zhou, Xinyang Zhao, Xiaomei Cheng,Xiuxiu Wang, Xuebo Quan, Junyan Li, Kai Huang,* Wei Wei,* and Jing Zhao*.Hierarchical Assembly of Flexible Biopolymer Polyphosphate-Manganese into Nanosheets.Small 2022,2203200| https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smll.202203200
 • 84.Xiuxiu Wang, Jingyi Zhang, Yi Hu, Xinyang Zhao, Zhicheng Wang, Wei Zhang, Junchuan Liang, Wenhao Yu, Tian Tian, Hang Zhou, Jie Li, Shengjin Liu, Jing Zhao*, Zhong Jin*, Wei Wei*, and Zijian Guo.Multi-Omics Analysis Reveals the Unexpected Immune Regulatory Effects of Arsenene Nanosheets in Tumor Microenvironment ACS Appl. Mater. Interfaces 2022, XXXX, XXX, XXX-XXX https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.2c10743
 • 83.Peiqing Sun, Kunlun Li, Kai Lin,* Wei Wei,* and Jing Zhao*.Ag2S Quantum Dots for Use in Whole-Cell Biohybrid Catalyst for Visible-Light-Driven Photocatalytic Organic Pollutant Degradation.ACS Appl. Nano Mater. 2022, XXXX, XXX, XXX-XXX
 • 82.Xiuxiu Wang, Zong-Chang Han, Wei Wei*, Hanshi Hu, Pengfei Li, Peiqing Sun, Xiangzhi Liu, Zhijia Lv, Feng Wang, Yi Cao, Zijian Guo,Jun Li* and Jing Zhao*.An unexpected all-metal aromatic tetranuclear silver cluster in human copper chaperone Atox1.Chem. Sci., 2022, Advance Article
 • 81.Z. Chen, D. Li, L. Xu, Y. Jiang, K. Lin*, Y. Zhao* and J. Zhao*, Cationic metal-organic frameworks constructed from a trigonal imidazole-containing ligand for the removal of Cr2O7 2- in water. New J. Chem., 2022, DOI: 10.1039/D2NJ01567F
 • 80. Xiao-Mei Cheng, Xiao-Yu Zhang, Xaio-Yao Dao, Shi-Qing Wang, Jing Zhao* and Wei-Yin Sun*, High-index facets exposed on metal-organic framework for boosting photocatalytic carbon dioxide reduction, Chemical Engineering Journal, 2022, 431,134125. (IF = 13.274)
 • 79. Xiao-Mei Cheng, Yuming Gu, Xiao-Yu Zhang, Xiao-Yao Dao, Shi-Qing Wang, Jing Ma*, Jing Zhao* and Wei-Yin Sun*, Crystallographic facet heterojunction of MIL-125-NH2(Ti) for carbon dioxide photoreduction, Applied Catalysis B: Environmental, 2021, 298, 120542. (IF = 19.509)
 • 78.Xiao-Mei Cheng, Xiao-Yao Dao, Shi-Qing Wang, Jing Zhao* and Wei-Yin Sun*, Enhanced photocatalytic CO2 reduction activity over NH2-MIL-125(Ti) by facet regulation, ACS Catalysis, 2021, 11, 650-658. (IF = 13.084)
 • 77.Wang, X.; Chen, F.; Zhang, J.; Sun, J.; Zhao, X.; Zhu, Y.; Wei, W.*; Zhao, J.*; and Guo,Z.*A ferroptosis-inducing iridium(III) complex. SCIENCE CHINA Chemistry.2020, 63 (1),:65-72.
 • 76.Jianbin Mo , Yun Xu, Longqian Zhu, Wei Wei* and Jing Zhao*.A Cysteine-Mediated Synthesis of Red Phosphorus Nanosheets. Angew. Chem. Int. Ed. 10.1002/anie.202101486
 • 75.Miaomiao Han, Longqian Zhu, Jianbin Mo, Wei Wei, Biao Yuan, Jing Zhao,* and Chongjiang Cao*.Protein Corona and Immune Responses of Borophene: A Comparison of Nanosheet−Plasma Interface with Graphene and Phosphorene. ACS Appl. Bio Mater. 2020, 3, 4220−4229.
 • 74.Xuling Xue, Chenggen Qian, Qin Tao, Yuanxin Dai, Mengdi Lv, Jingwen Dong, Zhi Su, Yong Qian, Jing Zhao*, Hongke Liu*, Zijian Guo*.Using bioorthogonally catalyzed lethality strategy to generate mitochondria-targeting antitumor metallodrugs in vitro and in vivo. National Science Review 2020 , nwaa286, https://doi.org/10.1093/nsr/nwaa286
 • 73.Yuelu Zhu, Feng Chen, Donghui Cheng, Ying Chen, Xinyang Zhao, Wei Wei, Yi Lu,* and Jing Zhao*.Rhodium(III)-Catalyzed Alkenyl C−H Functionalization to Dienes and Allenes.Org. Lett. 2020, 22, 8786−8790|https://dx.doi.org/10.1021/acs.orglett.0c03126
 • 72.Yun Xu, Jianbin Mo, Wei Wei* & Jing Zhao*.Oxidized Black Phosphorus Nanosheets as an Inorganic Antiresorptive Agent. CCS Chem. 2020, 2, 1105–1115|https://doi.org/10.31635/ccschem.020.202000212
 • 71.Xiuxiu Wang, Yi Hu, Jianbin Mo, Jingyi Zhang, Zhenzhen Wang, Wei Wei, Huanlin Li, Yun Xu, Jing Ma, Jing Zhao*, Zhong Jin*, Zijian Guo*. Arsenene: A Potential Therapeutic Agent for Acute Promyelocytic Leukaemia Cells by Acting on Nuclear Proteins.Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 2–1.|DOI:10.1002/anie.201913675
 • 70.Xin Wang, Chenke Shi, Jianbin Mo, Yun Xu, Wei Wei*, Jing Zhao*. An Inorganic Biopolymer Polyphosphate Controls Positively Charged Protein Phase Transitions. Angew.Chem. Int. Ed. 2020, 59,2679–2683.|DOI:10.1002/anie.201913833
 • 69.Jianbin Mo, Yun Xu, Xiuxiu Wang, Wei Wei* and Jing Zhao*.Exploiting the protein corona: coating of black phosphorus nanosheets enables macrophage polarization via calcium influx.Nanoscale, 2020,12, 1742-1748.|DOI: 10.1039/c9nr08570j
 • 68.Yuelu Zhu, Feng Chen,Xinyang Zhao,Dingyuan Yan,Wanxiong Yong,and Jing Zhao*.Cobalt(III)-Catalyzed Intermolecular Carboamination of Propiolates and Bicyclic Alkenes via Non-Annulative Redox-Neutral Coupling.Org. Lett.2019,21,5884−5888.|DOI:10.1021/acs.orglett.9b02016
 • 67.Xiuxiu Wang, Jingyi Zhang, Xinyang Zhao, Wei Wei* and Jing Zhao*.Imaging and proteomic study of a clickable iridium complex.Metallomics, 2019, 11, 1344--1352.|DOI:10.1039/C9MT00134D
 • 66.Dingyuan Yan, Guoqiang Wang, Feng Xiong, Wei-Yin Sun, Zhuangzhi Shi,Yi Lu*, Shuhua Li* & Jing Zhao*. A selenium-catalysed para-amination of phenols. Nat Commun 9, 4293 (2018). https://doi.org/10.1038/s41467-018-06763-4
 • 65.Jianbin Mo, Qingyun Xie, Wei Wei, Jing Zhao*,"Revealing the immune perturbation of black phosphorus nanomaterials to macrophages by understanding the protein corona".Nature Communications. 2018 9:2480 | DOI: 10.1038/s41467-018-04873-7
 • 64.Wei Wei,Peiqing Sun,Zhen Li,Kuisong Song,Wenyin Su,Bao Wang,Yangzhong Liu,Jing Zhao*."A surface-display biohybrid approach to light-driven hydrogen production in air".Sci. Adv. 2018;4: eaap9253.
 • 63.Xiuxiu Wang, Mingli Zhu, Fei Gao, Wei Wei, Yong Qian, Hong-Ke Liu,?, Jing Zhao,? ."Imaging of a clickable anticancer iridium catalyst", Journal of Inorganic Biochemistry 180 (2018) 179–185.
 • 62.Xiong,F.; Lu,L.; Sun,T.-Y.; Wu,Q.; Yan,D.-Y.; Chen,Y.; Zhang,X.-H.; Wei,W.; Lu,Y.; Sun,W.-Y.; Li,J.-J.; Zhao,J.* “A bioinspired and biocompatible ortho-sulfiliminyl phenol synthesis” , Nature Commun.2017. DOI: 10.1038/ncomms15912.
 • 61.Wu,Q.; Yan,D.-Y; Chen,Y.; Wang,T.; Xiong,F.; Wei,W.; Lu,Y.; Sun,W.-Y.; Li,J.-J.; Zhao,J.* “A redox-neutral catechol synthesis”, Nature Commun.2017. DOI: 10.1038/ncomms14227.
 • 60. Wu, Q.; Chen, Y.; Yan, D.; Zhang, M.; Lu, Y.; Sun, W.-Y.; Zhao, J.*, “Unified synthesis of mono/bis-arylated phenols via RhIII-catalyzed dehydrogenative coupling”. Chem. Sci. 2016.
 • 59. Zhang, L.; Zheng, X. E.; Zou, F.; Shang, Y.; Meng, W.; Lai, E.; Xu, Z.; Liu, Y.; Zhao, J.*, “A highly selective and sensitive near-infrared fluorescent probe for imaging of hydrogen sulphide in living cells and mice”. Sci. Rep. 2016, 6, 18868.
 • 58. Wei, W.; Sun, Y.; Liu, X.; Sun, P.; Wang, F.; Gui, Q.; Meng, W.; Cao, Y.*; Zhao, J.*, “Structural insights and the surprisingly low mechanical stability of the Au-S bond in the gold-specific protein GolB”. J. Am. Chem. Soc. 2015. 137, 15358?15361.
 • 57. 严义勇,吴谦,陈柱文,杨超,张健,余孟颖,洪梅,赵劲*, “潜在医用气体分子的光学小分子探针” , 中国科学:化学. 2015. 45 (11) : 1145-1158.
 • 56. 严义勇, 张玲, 吴谦, 余孟颖, 杨超, 陈柱文, 张健, 赵镜一, 唐红梅, 王双卫, 冯耿超, 魏炜, 洪梅, 赵劲*,“气体信号分子的荧光小分子探针”, 中国科学: 化学. 2015,45(8): 812-828.
 • 55. Yu, B.; Chen, Y.; Hong, M.; Duan, P.;Gan, S.; Chao, H.* ; Zhao, Z.*; Zhao, J.*, “Rhodium-Catalyzed C-H Activation of Hydrazines Leads to Isoquinolones with Tunable Aggregation-Induced Emission Property”. Chem. Commun. 2015. 51, 14365--14368
 • 54. Yu, B.; Ouyang, C.; Qiu, K.; Zhao, J.; Ji, L.; Chao, H.*, “Lipophilic Tetranuclear Ruthenium(II) Complexes as Two-Photon Luminescent Tracking Non-Viral Gene Vectors”. Chem. Eur. J. 2015, 21 (9), 3691-3700.
 • 53. Yang, N.; Ding, S.; Chen, F.; Zhang, X.; Xia, Y.; Di, H.; Cao, Q.; Deng, X.; Wu, M.; Wong, C. C. L.; Tian, X.-X.; Yang, C.-G.; Zhao, J.; Lan, L.*, “The Crc protein participates in down-regulation of the Lon gene to promote rhamnolipid production and rhl quorum sensing in Pseudomonas aeruginosa.” Mol. Microbiol. 2015, 96(3),526-547.
 • 52. Yan, L.; Yan, Y.; Pei, L.; Wei, W.*; Zhao, J.*, “A G-quadruplex DNA-based, Label-Free and Ultrasensitive Strategy for microRNA Detection.” Sci. Rep. 2014, 4, 7400.DOI: 10.1038/srep07400
 • 51.Rong, J.; Han, J.; Dong, L.; Tan, Y.; Yang, H.; Feng, L.; Wang, Q. W.; Meng, R.; Zhao, J.*; Wang, S. Q.*; Chen, X.*, “Glycan Imaging in Intact Rat Hearts and Glycoproteomic Analysis Reveal the Upregulation of Sialylation during Cardiac Hypertrophy.” J. Am. Chem. Soc .2014, 136 (50), 17468–17476.
 • 50.Yang, M.; Jalloh, A. S.; Wei, W.; Zhao, J.*; Wu, P.*; Chen, P. R.*, “Biocompatible click chemistry enabled compartment-specific pH measurement inside E. coli.” Nature Commun. 2014, 5, 4981-4990.
 • 49.Zhou, L.; Li, X.; Wang, Y.; Hong, M.*; Liang, Y.*; Zhao, J.*, “Monodisperse, Nanoporous Ceria Microspheres Embedded with Pt Nanoparticles: General Facile Synthesis and Catalytic Application.” RSC Advances 2014, 4, 42965-42970.
 • 48.Cao, Q.; Wang, Y.; Chen, F.; Xia, Y.; Lou, J.; Zhang, X.; Yang, N.; Sun, X.; Zhang, Q.; Zhuo, C.; Huang, X.; Deng, X.; Yang, C. G.; Ye, Y.; Zhao, J.*; Wu, M.*; Lan, L.*, “A Novel Signal Transduction Pathway that Modulates rhl Quorum Sensing and Bacterial Virulence in Pseudomonas aeruginosa.” PLoS pathogens .2014, 10 (8), e1004340.
 • 47.Duan, P.; Lan, X.; Chen, Y.; Qian, S.-S.; Li, J. J.; Lu, L.; Lu, Y.; Chen, B.*; Hong, M.*; Zhao, J.*, “Rhodium(iii)-catalyzed C–H activation/[4+3] annulation of N-phenoxyacetamides and α,β-unsaturated aldehydes: an efficient route to 1,2-oxazepines at room temperature.”Chem. Commun. 2014, 12135–12138.
 • 46.Chen, Y.; Wang, D.; Duan, P.; Ben, R.; Dai, L.; Shao, X.; Hong, M.; Zhao, J.*; Huang, Y.*, “A multitasking functional group leads to structural diversity using designer C–H activation reaction cascades.” Nature Commun. 2014, 4610-4618.
 • 45.Zhang, L.; Meng, W.-q.; Lu, L.; Xue, Y.-S.; Li, C.; Zou, F.; Liu, Y.*; Zhao, J.*, “Selective detection of endogenous H2S in living cells and the mouse hippocampus using a ratiometric fluorescent probe.” Sci. Rep. 2014, 5870-5878.
 • 44. Yang, H.; Cui, H.; Wang, L.; Yan, L.; Qian, Y.; Zheng, X. E.; Wei, W.*; Zhao, J.*, “A label-free G-quadruplex DNA-based fluorescence method for highly sensitive, direct detection of cisplatin.” Sensor. Actuat. B-Chem. 2014, 202 (0), 714-720.
 • 43.Zhang, L.; Li, S.; Hong, M.; Xu, Y.; Wang, S.; Liu, Y.*; Qian, Y.*; Zhao, J.*, “A colorimetric and ratiometric fluorescent probe for the imaging of endogenous hydrogen sulphide in living cells and sulphide determination in mouse hippocampus.”, Org. Biomol. Chem. 2014, 12, 5115-5125.
 • 42.Wei, W.; Liu, X.; Sun, P.; Wang, X.; Hong, Z.; Hong, M.; Mao, Z.-W.*; Zhao, J.*, “Simple Whole-Cell Bio-detection and Bioremediation of Heavy Metals Based on an Engineered Lead-Specific Operon.”, Environ. Sci. Technol. 2014, 48 (6), 3363–3371.
 • 41.He, J.; Chen, J.; Ren, L.; Wang, Y.*; Teng, C.; Hong, M.; Zhao, J.*; Jiang, B.*, “Fabrication of Monodisperse Porous Zirconia Microspheres and Their Phosphorylation for Friedel-Crafts Alkylation of Indoles.”, ACS Appl. Mater. Interfaces 2014, 6, 2718-2725.
 • 40.Duan, P.; Yang, Y.-F.; Zhang, X.; Ben, R.; Yan, Y.; Dai, L.; Hong, M.; Wang, D.*; Wu, Y.-D.*; Zhao, J.*, “Palladium-Catalyzed Benzo[d]isoxazole Synthesis by C-H Activation/[4+1] Annulation”, Chem. Sci. 2014, 5, 1574-1578.
 • 39.Li, G.; Chen, Y.; Wang, J.; Lin, Q.; Zhao, J.; Ji, L.; Chao, H.*, “A dinuclear iridium(iii) complex as a visual specific phosphorescent probe for endogenous sulphite and bisulphite in living cells.”, Chem. Sci. 2013, 4 (12), 4426-4433.
 • 38.Song, X.; Qian, Y.; Lu, X.; Zhu, H.-L.; Chao, H.*; Zhao, J.*, “Activation of C–H Bonds in Nitrones Leads to Iridium Hydrides with Antitumor Activity”, J. Med. Chem. 2013, 56, 6531-6535.
 • 37.Zhou, Y.; Liu, Q.; Lv, W.; Pang, Q.; Ben, R.; Qian, Y.*; Zhao, J.*, “Indazolin-s-ylidene–N-Heterocyclic Carbene Complexes of Rhodium, Palladium, and Gold: Synthesis, Characterization, and Catalytic Hydration of Alkynes”, Organometallics 2013, 32, 3753–3759.
 • 36.Feng, L.; Hong, S.; Rong, J.; You, Q.; Dai, P.; Huang, R.; Tan, Y.; Hong, W.; Xie, C.*; Zhao, J.*; Chen, X.*, “Bifunctional Unnatural Sialic Acids for Dual Metabolic Labeling of Cell-Surface Sialylated Glycans”, J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 9244–9247.
 • 35.Zhao, J.; Lin, S.; Huang, Y.; Zhao, J.* and Chen, P.R.* “Mechanism-based design of a photo-activatable firefly Luciferase”, J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 7410-7413.
 • 34. Pan, F.; Wang, H.; Shen, P.; Zhao, J. and Shi, Z.* “Cross coupling of thioethers with aryl boroxines to construct biaryls via Rh catalyzed C–S activation”, Chem. Sci., 2013, 4, 1573 – 1577.
 • 33. Feng, L-S; Lv, K; Liu, M-L; Wang, S; Zhao, J; You, X-F; Li,S-J; Cao, J; Guo H-Y. “Synthesis and in vitro antibacterial activity of gemifloxacin derivatives containing a substituted benzyloxime moiety”, Eur. J. Med. Chem., 2012, 55, 125-136.
 • 32. Lin, R.; Dong, Y.; Liu, J.-X.;* Bai, L.; Gao, J.; Zhu, H.-L.; Zhao, J.* “Inclusion of methylviologen in symmetrical a,a′,d,d′-tetramethyl-cucurbit[6]uril”, RSC Advances, 2012, 2, 7754-7758.
 • 31. Qian, Y.; Zhang, L.; Ding, S.; Deng, X.; He, C.; Zheng, X.E.; Zhu, H-L; Zhao, J.* “A Fluorescent Probe for Rapid Detection of Hydrogen Sulfide in Blood Plasma and Brain Tissues in Mice”, Chem. Sci., 2012, 3(10), 2920-2923.
 • 30. Wang, Y.; He, J.; Chen, J.; Ren, L.; Jiang, B.*; Zhao, J.*. “Synthesis of Monodisperse, Hierarchically Mesoporous, Silica Microspheres Embedded with Magnetic Nanocrystallites”, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2012, 2735-2742.
 • 29. Wei, W.; Zhu, T.; Wang, Y.; Yang, H.; Hao, Z.; Chen, P.*; Zhao, J.*. “Engineering a Gold-specific Regulon for Cell-based Visual Detection and Recovery of Gold”, Chem. Sci., 2012, 3, 1780-1784.
 • 28. Gao, W.; He, Z.; Qian, Y.; Zhao, J.*, Huang, Y.* “General Palladium-Catalyzed Aerobic Dehydrogenation to Generate Double Bonds” Chem. Sci., 2012, 3, 883.
 • 27. Qian, Y.; Karpus, J.; Kabil, O.; Zhu, H-L; Banerjee, R.; Zhao, J.; He, C.* “Selective Fluorescent Probes for Live-Cell Monitoring of Sulfide” Nature Commun., 2011, 2, 1506.
 • 26. Hou, Y.; Sun, J.; Pang, Z.; Lv, P.; Li, D.; Yan, L.; Zhang, H.; Zheng, E.*; Zhao, J.*; Zhu, H.-L.* “Synthesis and antitumor activity of 1,2,4-triazoles having 1,4-benzodioxan fragment as a novel class of potent methionine aminopeptidase type II inhibitors” Bioorg. Med. Chem., 2011, 5948-5954.
 • 25. Zhang, X.; Chen, D.; Zhao, M.; Zhao, J.*; Jia, A.;* Li, X. * “Synthesis of Isoquinolines via Rhodium(III)-Catalyzed Dehydrative C-C and C-N Coupling between Oximines and Alkynes” Adv. Synth. Catal. 2011, 719-723.
 • 24. Tao, C.;* Lv, A.; Zhao, N.; Yang, S.; Liu, X.; Zhou, J.; Liu, W.; Zhao, J.* “Ligand-Free Copper-Catalyzed Synthesis of Diaryl Thioethers from Aryl Halides and Thioacetamide” Synlett, 2011, 134-138.
 • 23. Qian, Y.; Ma, G.; Yang, Y.; Cheng, K.; Zheng, Q.-Z.; Mao, W.-J.; Shi, L.; Zhao, J.*; Zhu, H.-L.* “Synthesis, molecular modeling and biological evaluation of dithiocarbamates as novel antitubulin agents” Bioorg. Med. Chem., 2010, 18, 4310-4316.
 • 22. Qian, Y.; Zhang, H.; Zhang, H.; Xu, C.*; Zhao, J.*; Zhu, H.-L.* “Synthesis, molecular modeling, and biological evaluation of cinnamic acid metronidazole ester derivatives as novel anticancer agents” Bioorg. Med. Chem., 2010, 18, 4991-4996.
 • 21. Tao, C.*; Liu, W.; Lv, A.; Sun, M.; Tian, Y.; Wang, Q.; Zhao, J.* “Room-Temperature Copper-Catalyzed Synthesis of Primary Arylamines from Aryl Halides and Aqueous Ammonia” Synlett, 2010, 9, 1355-1358.
 • 20. Cheng, K.; Zheng, Q.-Z.; Hou, J.; Zhou, Y.; Liu, C.H.; Zhao, J.*; Zhu, H.-L.* “Synthesis, molecular modeling and biological evaluation of PSB as targeted antibiotics” Bioorg. Med. Chem., 2010, 18, 2447-2455.
 • 19. Qian, Y.; Ma, G.; Lv, A.; Zhu, H.-L.; Zhao, J.*; Rawal, V. H.* “Squaramide-Catalyzed Enantioselective Friedel-Crafts Reaction of Indoles with Imines”, Chem. Comm. 2010, 46, 3004-3006.
 • 18. Zhao, T. X.; Martinko, A. J.; Le, V. H.; Zhao, J.; Yin, H.* “Development of Agents That Modulate Protein-Protein Interactions in Membranes”, Curr. Pharm. Design, 2010, 16, 1055-1062.
 • 17. Cheng, K.; Zheng, Q.-Z.; Qian, Y.; Shi, L.; Zhao, J.*; Zhu, H.-L.* “Synthesis, antibacterial activities and molecular docking studies of peptide and Schiff bases as targeted antibiotics” Bioorg.Med.Chem. 2009,17,7861-7871.
 • 16. Li, H.; Shi, L.; Li, Q.; Liu, P.; Luo, Y.; Zhao, J., Zhu, H-L.* “Synthesis of C(7) modified chrysin derivatives designing to inhibit b-ketoacyl-acyl carrier protein synthase III (FabH) as antibiotics”, Bioorg. Med. Chem., 2009, 6264-6269.
 • 15. Zhou, Y.; Zhao, J.*; Liu, L.* “Meta-selective transition metal-catalyzed arene C-H bond functionalization”, Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 7262-7264.
 • 14. Peng, H.; Zhao, J.*; Li, X.* “Synthesis of trisubstituted pyrroles from rhodium-catalyzed alkyne head-to-tail dimerization and subsequent gold-catalyzed cyclization”, Adv. Synth. Catal. 2009, 1371-1377.
 • 13. Zhang, Y.; Song, G.; Ma, G.; Zhao, J.*; Pan, C.*; Li, X.* “1,3-Dinitrone pincer complexes of Pd and Ni: synthesis, structural characterizations, and catalysis”, Organometallics. 2009, 3233-3238.
 • 12. Song, G.; Li, X.*; Song, Z.; Zhao, J.*; Zhang, H.* “Methyleneimidazoline complexes of iridium, rhodium, and palladium from selective C(sp3)-H bond activation”, Chem. Eur. J. 2009, 5535-5544.
 • 11. Ren, W.; Xia, Y.; Ji, S.; Zhang, Y.; Wan, X.*; Zhao, J. “Wacker-type oxidation of alkynes into 1,2-diketones using molecular oxygen”, Org. Lett. 2009, 1841-1844.
 • 10. Chen, S.; Li, Y.; Zhao, J.*; Li, X.* “Chelation-assisted carbon-halide bond activation by a rhodium(I) complex”, Inorg. Chem. 2009, 1198-1206.
 • 9. Panichakul, D.; Su,Y.; Li, Y.; Deng, W.; Zhao, J.*; Li, X.* “A rare h3 binding mode of aryloxides in iridium, rhodium, and ruthenium complexes”, Organometallics. 2008, 6390-6392.
 • 8. Chen, P.R.; Wasinger, E.C.; Zhao, J.; Greenberg, B.; van der Lelie, D.; Chen, L.; He, C.* “Spectroscopic insights into lead(II) coordination by the selective lead(II)-binding protein PbrR 691″ . J. Am. Chem. Soc. 2007, 12350 – 12351.
 • 7. Zhao, J.; Hughes, O. C.; Toste, F. D. “Synthesis of, aromatic ketones by a transition metal-catalyzed tandem sequence”, J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 7436 – 7437.
 • 6. Zhao, J.; Hartwig J. F. “Ruthenium-catalyzed dehydrogenation of diols to lactones without solvent and hydrogen acceptors”, Organometallics. 2005, 24, 2441 – 2446.
 • 5. Zhao, J.; Goldman, A. S; Hartwig J. F. “Oxidative addition of ammonia to form a stable monomeric amido hydride complex”, Science. 2005, 307, 1080 – 1082.
 • 4. Kanzelberger, M.; Zhang, X.; Emge, T. J.; Goldman, A. S; Zhao, J.; Incarvito, C; Hartwig J. F. “Distinct thermodynamics for the formation and cleavage of N-H bonds in aniline and ammonia. Directly-observed reductive elimination of ammonia from an isolated amido hydride complex”, J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 13644 – 13645.
 • 3. Zhao, J.; Hesslink, H.; Hartwig, J. F. “Mechanism of b-hydrogen elimination from square planar iridium(I) alkoxide complexes with labile dative ligands”, J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 7220 – 7227.
 • 2. Zhu, H-L.; Tong, Y-X.; Zhao, J.; Duan, C-Y.; Chen, X-M.; Tang, W-X. “Synthesis,crystal structure and characterization of [bis{N,N’-bis(2-aminoethyl)propane-1,3-diamine} (m-imidazolato-N,N’)dizinc(II)] triperchlorate”, Aust. J. Chem. 1999, 52, 709 – 711.
 • 1. Zhu, H-L.; Hang, Q-W.; Zhao, J.; Duan, C-Y.; Tang, W-X. “The syntheses, crystal structure and magnetic behavior of m-imidazolato-dicopper(II) complexes with the dinucleating hexaazamacrocycles”, Transition Met. Chem., 1999, 23, 131 -134.